Oferta usług

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą na świadczenie usług kadrowo-płacowych.

Obsługa płacowa

 • ewidencja zdarzeń kadrowych w programie Optima w oparciu o dokumenty (ZUS ZLA, umowy, aneksy, urlopy, itp.),
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na podstawie istniejących regulacji u pracodawcy, w tym benefity, delegacje, itp.,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
 • przekazanie klientom zlecenia płatniczego wraz z informacją o wysokości kwot z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS, w terminach przewidzianych przepisami,
 • przygotowanie paczki przelewów,
 • przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT – 40, IFT), ZUS IMIR roczne,
 • obsługa zajętych wynagrodzeń,
 • przygotowywanie pasków płacowych.

Obsługa kadrowa

 • przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z nawiązaniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy, w tym: skierowań na badania, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, informacji o przechowywaniu akt, itp.,
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych, rachunków do umów,
 • założenie i prowadzenie teczek pracowniczych (potencjalnie e-teczka),
 • zaewidencjonowanie pracownika/ zleceniobiorcy w programie Optima,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA),
 • obsługa PUE, nanoszenie zdarzeń dot. pracowników, m.in. zwolnień pracowniczych do Optimy.

Kontrole i audyty

 • audyty kadrowe,
 • audyty płacowe,
 • przygotowanie ankiet pod katem audytów pracowniczych,
 • uczestnictwo w kontrolach instytucji państwowych (PIP, ZUS, US).

Mix, czyli dodatkowe usługi na polecenie klienta

 • przygotowanie informacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego,
 • obsługa dofinansowań z PFRON,
 • przygotowanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń w ustalonym formacie,
 • sporządzenie zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu,
 • weryfikacją dokumentów dot. pracy cudzoziemców,
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • przygotowanie dekretu PK płacowego,
 • uzgodnienie kont księgowych związanych z płacami,
 • konsultacje dotyczące hr, kadr i płac.

Sprawdź aktualny cennik i skontaktuj się w sprawie współpracy

Zapytaj o szczegóły współpracy

Moja praca daje mi dużo satysfakcji i jest dla mnie przyjemnością. Czuję w sobie siłę, która pozwala mi osiągać wyznaczone cele.

Zapraszam do współpracy.

Formularz kontaktowy